Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej o pow. 3103 m2 zabudowanej budynkiem o pow. uż. 90 m2 | Ossów gm. Wołomin, ul. Materewicza 308 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mirosław Malik

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mirosław Malik - Oficjalna strona Kancelarii

RSS licytacji

Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej o pow. 3103 m2 zabudowanej budynkiem o pow. uż. 90 m2 | Ossów gm. Wołomin, ul. Materewicza 308

O?B?W?I?E?S?Z?C?Z?E?N?I?E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mirosław Malik zawiadamia na?podstawie art.?953?kpc w?związku z art.?955?kpc, że w?dniu 15-12-2011?r. o?godz.?08:45 w Sądzie Rejonowym w? Wołominie odbędzie się

P?I?E?R?W?S?Z?A????L?I?C?Y?T?A?C?J?A

Udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 3103 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej ok 90 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej ok 30 m2 położonej w miejscowości Ossów gm WOŁOMIN, przy ul Matarewicza 308 stanowiącej współwłasność dłużnika posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr?WA1W/00097389/8 w Sądzie Rejonowym w?Wołominie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 154.175,00?zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 115 631,25?zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w?wysokości 10?% ceny oszacowania nieruchomości tj.?15 417,50?zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w formie bezgotówkowej, na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mirosława Malika o nr 15102010420000830200093286 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA IV O. Centrum w Warszawie lub w formie gotówkowej w kancelarii komornika. Natomiast zwrot wadium będzie dokonywany przelewem na rachunek bankowy wpłacającego podany w piśmie skierowanym do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mirosława Malika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

* Niniejsza witryna ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności gospodarczej prowadzonej przez Kancelarię.